กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารและบริการสุขภาพ

  || HOME ||
จำนวนผู้เข้าชมเริ่ม 11/08/2553
 
โครงการบูรณาการภายใต้กลุ่มแผนงานภารกิจด้านสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความสำคัญระดับชาติ ปี 2553

Power Point นำเสนอ 4 โครงการ

-โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
โดย นายแพทย์โสภณ   เมฆธน ( ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) Click

-การพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2553
โดย…แพทย์หญิงประนอม  คำเที่ยง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Click

 - โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กแรกเกิด – 5 ปี
โดย..นายแพทย์สมศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Click

- การพัฒนางานสร้างสุขภาพและป้องกันโรค Click

 
 
         
- รายงานของ อาจารย์อมร
- รายงานโครงการบูรณาการฯ
- สรุปการประชุม