ข้อมูลสุขภาพ
1. ข้อมูลการเกิด
อัตราการเกิด
See related topics and documents
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
See related topics and documents
ทารกและเด็กก่อนวัยเรียน
See related topics and documents
2. ข้อมูลการเจ็บป่วย
ผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก
See related topics and documents
อัตราผู้ป่วยในจำแนกตามประเภทประกันสุขภาพ
See related topics and documents
อัตราป่วยด้วยโรคทางจิต
See related topics and documents
ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ
See related topics and documents
จัดลำดับผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ
See related topics and documents
จัดลำดับผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ
See related topics and documents
3. ข้อมูลการตาย
ลำดับการตายด้วยโรคที่สำคัญ
See related topics and documents
โรค/ภัยใกล้ตัวเด็กและผู้สูงวัยที่ควรระวัง
See related topics and documents
โรคเรื้อรังภัยคุกคามสุขภาพคนไทย
See related topics and documents
แผนที่แสดงอัตราการตายของประชากร
See related topics and documents
อัตราการตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
See related topics and documents
จำนวนและอัตราตายจำแนกตามเพศและสาเหตุ
See related topics and documents
4. บุคลากรทางการแพทย์
สัดส่วนแพทย์
See related topics and documents
สัดส่วนทันตแพทย์
See related topics and documents
สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพ
See related topics and documents
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
See related topics and documents
5. ประชากร
ประชากรคาดประมาณ
See related topics and documents
ประชากรประเทศไทย
See related topics and documents
จัดลำดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุด
See related topics and documents
6. ข้อมูลอื่น ๆ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
See related topics and documents
ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
See related topics and documents
จัดลำดับความสูญเสียปีสุขภาวะ
See related topics and documents
อัตราการรู้หนังสือของประชากร 15 ปีขึ้นไป
See related topics and documents
จำนวนและร้อยละของประชากรที่พิการ
See related topics and documents
อัตราเจริญพันธ์รวมประเทศไทย
See related topics and documents
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
See related topics and documents
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
See related topics and documents