แผนพัฒนาการสาธารณสุข ในช่วง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544)

  || HOME ||
ปก Click
คำนำ Click
สารบัญ Click
สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) click
แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) Click
สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) Click
โครงสร้างแผนงาน/โครงการ Click
สาขาการบริการสาธารณสุข Click
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค Click
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข Click
สาขาการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ Click
สาขาการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุข Click
สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีสาธารณสุข Click
แนวทางการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล Click
ภาคผนวก Click
 
 
 
สรุปความคืบหน้า การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ด้านสาธารณสุข Click
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ด้านสาธารณสุข Click
คำถามน่ารู้ใน กนภ. (คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น) Click