line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 

 
   

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

- ฉบับที่ 11
- ฉบับที่ 10
- ฉบับที่ 9
- ฉบับที่ 8
- ฉบับที่ 4, 5, 6, 7

 

หมายเหตุ :แผนพัฒนาการสาธารณสุขเริ่มจาก
ฉบับท ี่4 ส่วนแผนพัฒนาการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 - 3 ใช้ร่วมกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

รายละเอียดการประชุม
การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11


- จากวิสัยทัศน์ 2570 สู่แผน 11 Click
- สรุปผลการประชุมประจำปี 2552

. - ไฟล์ word Click
.. .- ไฟล์ .pdf Click
- รายงานการติดตามประเมินผล 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 Click
-ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 Click