ดาวน์โหลดประชุมกระทรวงฯ 
 ดาวน์โหลดประชุม สป.
 ดาวน์โหลดโปรแกรม AuditSET 1.0 setup.exe 
 ดาวโหลดคู่มือโปรแกรม AuditSET.pdf
    
 (ร่าง)แผน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
  (Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan)
   พ.ศ.2550-2559 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเดือนกุมภาพันธ์

แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551

 

 

 

 
    
 
      
 
 
  
 
      
   

 

 คู่มือพื้นฐาน ความรู้
ูสุขภาพสู่เศรษฐกิจ
 วารสารนโยบาย
และแผนสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์สุขภาพ
พอเพียง

หน้าหลัก
โครงสร้างผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทภารกิจ
webboard สนย.

การบริหารภายใน สนย

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริหารนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
กลุ่มภารกิจด้านประเมินผลและติดตาม
 ความเสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
 ด้านสุขภาพ
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและ
 สารสนเทศสุขภาพ
กลุ่มภารกิจด้านประสานสนับสนุนนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ประชุมกระทรวงฯ สป.
มติประชุมกระทรวง
มติประชุม สป.
กำหนดการประชุมกระทรวง, สป. 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 1 ตุลาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สุขภาพ โทร 02-590-1504

ปรัชญาการทำงานร่วมกันของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ "ทุกคนสำคัญ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนา"

 
  
 
      

ร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
(Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan )

พ.ศ.2550-2559

 

 ร่างแผน ฯ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบชี้ทิศ
     ทางพัฒนาในการสร้าง วิถีชีวิตพอเพียงของคนไทย เป็นวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลด
     ภาวะแทรกซ้อน ลดการตาย และลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ฯลฯ Click >>>
 การติดต่อประสานงาน "ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย" Click >>>

      
 คำนำ
 สารบัญ
 สรุปสาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550-2559
 บทนำ
 ภาคที่1 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
 ภาคที่2 ปรัชญา แนวคิด และยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
 ภาคที่3 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
 ภาคผนวก
 ภาคผนวก1 กรอบขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขถาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2550-2559
 ภาคผนวก2 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ ฯล
 ภาคผนวก3 ตัวชี้วัดหลักในการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
      พ.ศ.2550-2559
 ภาคผนวก4 (ร่าง)คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและจัดตั้
      ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
 ภาคผนวก5 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 742/2550 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2550