ทุกคนสำคัญ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนา ภาษาไทย  English Language
 

   
 


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
พร้อมพนักงานประจำเครื่อง


ห้องแล็บกรมวิทย์ฯ
พร้อมตรวจเชื้ออีโคไล

ข่าวผู้บริหาร

โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย
ในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน

 
 
รูปแบบการนำเสนอ Power Point สนย.
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 12-15 สค.57
จังหวัดนครพนม

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของ สนย.สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญ
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ูรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานด้านสุขภาพ
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพตามนโยบายสำคัญและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิเคราะห์ปัญหาพื้นที่เขตบริการสุขภาพ1-12
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์สุขภาพ บนพื้นฐานของการใช้
“Evidence Based” ของกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2556
วิคราะห์แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ.2557 - 2560) ด้านสาธารณสุข
รายงานผลงานตามเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ MDGs 2533-2558


นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
รักษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

แบบสอบถามจำนวนการเกิด การเกิดมีชีพ
จำนวนการตายเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
จำแนกตามเพศ รายเดือน

แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2555 ระหว่างปลัดกระทรวงฯ
กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารรสุข

โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชน
สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติการกระทรวง,สป.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

.
บทบาทภาครัฐเพื่อการส่งเสริมฯคนพิการ
แผนติดตามประเมินผลการดำเนิน
งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ255
3
รายงานผลสำเร็จของการดำเนิน
งานด้านสุขภาพตามนโยบายสำคัญ
และยุทธศาสตร์กระทรวง
ประจำปีงบประมาณ2553

แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่4-11
คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพ
สู่เศรษฐกิจ

การสาธารณสุขไทย
วารสารนโยบายและแผนฯ
รายงานผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพิษ จ.ระยอง

ประวัติของกระทรวงสาธารณสุข
โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานภูมิภาค
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

ปฏิมากรรมของกระทรวงสาธารณสุข


สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ สปสช.
(ถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ)

Centers for Disease Control
and Prevention
 

 

 

 

ลืมรหัสผ่าน ?
 
 
ผู้เยี่ยมชม 598675 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 270 คน
 
 

ประชากร

สถิติการเกิด

สถิติทารกตาย

สถิติการตาย

E-book

ข้อมูลทรัพยากร
(บุคลากรทางการแพทย์,สถานบริการ)

 

 ข้อมูลสุขภาพ (ป่วย)

 

ข้อมูลอื่นๆ

มาตรฐานรหัส

 

 
 

นโยบายการดำเนินงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สธ
.


การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
MOPH Reform
Click

ข้อเสนอการดำเนินงานตามนโยบาย
ด้านสาธารณสุข ต่อ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ
Click

การประชุมเชิงปฏิบัต
ิการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค

วันที่ 5 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
Click

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบบุคลากรหน่วยบริการ
ส่วนภูมิภาค Click

ข้อมูลเครือข่ายบริการ 12 เขต
ข้อมูล NCD Click

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข
Click

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
"สู้ภัยเบาหวาน ความดัน"
ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
"Good Health Starts Here"
สุขภาพดี เริ่มที่รู้จัก "ตัวเอง"คุณสีอะไร"


การประชุม เรื่อง การพัฒนาการปฏิรูป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนบุุรี
Click

ตัวชี้วัด2557( 15/10/2556)

ลดแออัด 23 สิงหาคม 2556 Click

การประชุม เรื่อง การติดตามผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
กระทรวง สธ. ประจำปีงบประมาณ
2556 วันที่ 17 กค.56
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
อาคาร 1 ชั้น 2 สป. Click

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงาน
พัฒนาสุขภาพตามคำรับรองปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 2556
(ตัวชี้วัดชุดเดิม) Click

การประชุมบับเคลื่อนนโยบาย
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารเวชภัณฑ์
วันที่ 26-27ธค.2555
ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
Click

วิสัยทัศน์:ภายในทศวรรตต่อไป
คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น (เป้าหมายระยะ10ปี)
Click

การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพในพื้นที่
เครือข่ายบริการ Click

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ
การจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ
เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำแผนพัฒนา
สุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
Click

การประชุมชี้แจงนโยบายที่สำคัญ
เรื่อง ความพร้อมและแผนการดำเนินงาน
ตามนโยบาย"การร่วมจ่าย 30 บาท
ต่อครั้งบริการของผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าวันที่ 21 สค.55
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี Click

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

P4P Click

 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม สป.
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน
  นโยบายระบบบริการปฐมภูมิ(รพสต.)

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
  และการสาธารณสุข
 • ข้อเสนอแผนการลงทุนด้าน
  สุขภาพ พ.ศ.2553-2556ภายใต้
  แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
 • ผลการศึกษาต้นทุนที่ควรจะเป็น
  expected cost เพื่อ
  การบริหารจัดการ
 • การทบทวนและจัดทำรายละเอียด
  แผนการลงทุนด้านสุขภาพ Click
 • Boder Health Development
  แผนแม่บทชายแดน
  Click
 • คู่มือโปรแกรม AuditSET 1.0
 • โปรแกรม AuditSET 1.0 Setup.exe
 • ดาวโหลดไฟล์FileZillaClick
 •  

   

   

   
   

  © สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 0-2590-1504 โทรสาร 0-2590-2358