ทุกคนสำคัญ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนา ภาษาไทย  English Language
 

   
 


ห้องแล็บกรมวิทย์ฯ
พร้อมตรวจเชื้ออีโคไล

ข่าวผู้บริหาร

โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย
ในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน

 
 รูปแบบการนำเสนอ Power Point สนย.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของ สนย.สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญ
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ูรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานด้านสุขภาพ
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพตามนโยบายสำคัญและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิเคราะห์ปัญหาพื้นที่เขตบริการสุขภาพ1-12
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์สุขภาพ บนพื้นฐานของการใช้
“Evidence Based” ของกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2556
วิคราะห์แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ.2557 - 2560) ด้านสาธารณสุข
รายงานผลงานตามเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ MDGs 2533-2558


นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
รักษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

แบบสอบถามจำนวนการเกิด การเกิดมีชีพ
จำนวนการตายเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
จำแนกตามเพศ รายเดือน

แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2555 ระหว่างปลัดกระทรวงฯ
กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารรสุข

โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชน
สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติการกระทรวง,สป.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

.
บทบาทภาครัฐเพื่อการส่งเสริมฯคนพิการ
แผนติดตามประเมินผลการดำเนิน
งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ255
3
รายงานผลสำเร็จของการดำเนิน
งานด้านสุขภาพตามนโยบายสำคัญ
และยุทธศาสตร์กระทรวง
ประจำปีงบประมาณ2553

แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่4-11
คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพ
สู่เศรษฐกิจ

การสาธารณสุขไทย
วารสารนโยบายและแผนฯ
รายงานผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพิษ จ.ระยอง

ประวัติของกระทรวงสาธารณสุข
โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานภูมิภาค
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

ปฏิมากรรมของกระทรวงสาธารณสุข


สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ สปสช.
(ถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ)

Centers for Disease Control
and Prevention
 

 

 

 

ลืมรหัสผ่าน ?
 
 
ผู้เยี่ยมชม 573066 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 324 คน
 
 

ประชากร

สถิติการเกิด

สถิติทารกตาย

สถิติการตาย

E-book

ข้อมูลทรัพยากร
(บุคลากรทางการแพทย์,สถานบริการ)

 

 ข้อมูลสุขภาพ (ป่วย)

 

ข้อมูลอื่นๆ

มาตรฐานรหัส

 

 
 

การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
MOPH Reform
Click

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบบุคลากรหน่วยบริการ
ส่วนภูมิภาค
Click

ข้อเสนอการดำเนินงานตามนโยบาย
ด้านสาธารณสุข ต่อ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ
Click

การประชุมเชิงปฏิบัต
ิการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค

วันที่ 5 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
Click

ข้อมูลเครือข่ายบริการ 12 เขต
ข้อมูล NCD Click

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข
Click

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
"สู้ภัยเบาหวาน ความดัน"
ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
"Good Health Starts Here"
สุขภาพดี เริ่มที่รู้จัก "ตัวเอง"คุณสีอะไร"


การประชุม เรื่อง การพัฒนาการปฏิรูป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนบุุรี
Click

ตัวชี้วัด2557( 15/10/2556)

ลดแออัด 23 สิงหาคม 2556 Click

การประชุม เรื่อง การติดตามผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
กระทรวง สธ. ประจำปีงบประมาณ
2556 วันที่ 17 กค.56
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
อาคาร 1 ชั้น 2 สป. Click

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงาน
พัฒนาสุขภาพตามคำรับรองปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 2556
(ตัวชี้วัดชุดเดิม) Click

การประชุมบับเคลื่อนนโยบาย
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารเวชภัณฑ์
วันที่ 26-27ธค.2555
ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
Click

วิสัยทัศน์:ภายในทศวรรตต่อไป
คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น (เป้าหมายระยะ10ปี)
Click

การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพในพื้นที่
เครือข่ายบริการ Click

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ
การจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ
เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำแผนพัฒนา
สุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
Click

การประชุมชี้แจงนโยบายที่สำคัญ
เรื่อง ความพร้อมและแผนการดำเนินงาน
ตามนโยบาย"การร่วมจ่าย 30 บาท
ต่อครั้งบริการของผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าวันที่ 21 สค.55
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี Click

การพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบาย
การดำเนินงานด้านสุขภาพ
สู่การปฏิบัติ 28-30สค.55
ณ โรงแรมแม่น้ำ
Click

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

P4P Click

 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม สป.
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน
  นโยบายระบบบริการปฐมภูมิ(รพสต.)

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
  และการสาธารณสุข
 • โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
  ไทยเข้มแข็ง 2555
 • ข้อเสนอแผนการลงทุนด้าน
  สุขภาพ พ.ศ.2553-2556ภายใต้
  แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
 • ผลการศึกษาต้นทุนที่ควรจะเป็น
  expected cost เพื่อ
  การบริหารจัดการ
 • แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
  ทิศทางสำหรับ พ.ศ.2552-2553
 • แบบสอบถามความคาดหวัง
  ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
  ได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและ
  ภายนอกองค์กรต่อการจัดทำ
  แผนยุทธศาสตร์สป.

 • การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์
  งานสร้างเสริมสุขภาพและ
  ป้องกันโรค 13-14 พย.52
 • ความรุนแรงในครอบครัว Click
 • การทบทวนและจัดทำรายละเอียด
  แผนการลงทุนด้านสุขภาพ Click
 • Boder Health Development
  แผนแม่บทชายแดน
  Click
 • คู่มือโปรแกรม AuditSET 1.0
 • โปรแกรม AuditSET 1.0 Setup.exe
 • ดาวโหลดไฟล์FileZillaClick
 •  

   

   

   
   

  © สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 0-2590-1504 โทรสาร 0-2590-2358