ปรับปรุงล่าสุด ( 27 ธันวาคม 2548 )  หากมีข้อสงสัย "หนังสือเล่มใด" กรุณาติดต่อ งานบริการสารสนเทศ  กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   โทร.02-591-8194  หรือ  02-590-1504    

คลิกข้อมูล ขวามือค่ะ

คลิกข้อมูล ขวามือค่ะ

คลิกข้อมูล ขวามือค่ะ

รายงานวิชาการเรื่อง
การจัดทำเอกสารผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญสูงของไทยDevelopment of Policy Briefing Packages
of Criticaland Emerging Health Problems
in Thailand

ปก คำนำ สารบัญ   

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  1-119 หน้า  

 

 

 

คลิกข้อมูล ขวามือค่ะ 

คลิกข้อมูล ขวามือค่ะ

รายงานวิชาการเรื่อง
การพัฒนากลไกเพื่อลดผลกระทบปัญหาสาธารณสุขที่มีต่อการค้า
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Development of Mechanisms, Strategy and Advocacy on Health Vigilance
for Trade and Tourism Industry

 คำนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สารบัญ

 บทนำ  การวิเคราะห์สถานการณ์

 

 

 

 คลิกข้อมูล ขวามือค่ะ

คลิกข้อมูล ขวามือค่ะ

รายงานวิชาการเรื่อง

การพัฒนากลไกในการประเมินเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษด้านสุขภาพ

Development of Mechanisms to Assess the Health - related MDGs Indicators

 ปก  คำนำ  สารบัญ

 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 บทนำ ผลสรุปของการศึกษา

 ภาคผนวก

 

 

เล่ม 1   คลิกไว ไว

เล่ม 2   คลิกไว ไว

การสาธารณสุขไทย Thailand Health Profile

 รายงานสุขภาพโลก 2002

สถานการณ์สุขภาพไทย  

 การสาธารณสุขไทย  ภาษาไทย
Thailand Health Profile  English

 รายงานสุขภาพโลก 2002
ลดปัจจัยเสี่ยงสร้างเสริมสุขภาวะ

ศัพทานุกรม ข้อมูลสุขภาพ

คลิกโดยพลัน

คลิกโดยพลัน ด้านขวามือ 

ปก

 

คำนำ

เนื้อหา

ศัพทานุกรม ข้อมูลสุขภาพ

สถิติสาธารณสุข 2546   

 Health Policy in Thailand

ภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินฯ

สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2545

สถิติสาธารณสุข 2544

สถิติสาธารณสุข

ตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน
30 บาทรักษาทุกโรค

สถิติสาธารณสุข 2545   

สถิติสาธารณสุข 2544 

สถิติสาธารณสุข 2543  

รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายในประเทศไทย

รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย

burden of disease

 รายงานผลการศึกษา
สาเหตุการตาย

รายงานผลการศึกษา
สาเหตุการตาย

รายงานผลการศึกษา
สาเหตุการตายของประชากรไทย

Burden of Disease and Injuries
in Thailand

30 ประเด็นสู่แผน 9

รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายในประเทศไทย

 

 30 ประเด็นสู่แผนฯ 

การวิเคราะห์ข้อมูลหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2545

  ห้องสมุด สนย.