2.3 กลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ
2.3.1 ได้แก่โรค
โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
โรคเบาหวาน(เกิดจากตับอ่อนอักเสบ)
โรคตับแข็ง
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
โรคต่อมหมวกไต
โรคเกาต์
โรคพิษสุราเรื้อรัง