แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2553-2556

และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2554 กระทรวงสาธารณสุข

  || HOME ||
จำนวนผู้เข้าชมเริ่ม 01/03/2553
 
 - ปก
Click
 - บทสรุปผู้บริหาร Click
- คำนำ Click

- สารบัญ Click

- แผนภูมิแสดงประเด็นนโยบายรัฐบาล เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ตัวชี้วัดและกลยุทธ์/วิธีการ
..ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2552-2554 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข Click

- แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงประเด็นนโยบายรัฐบาล  เป้าประสงค์เชิงนโยบายรัฐบาล/ตัวชี้วัด 
..ของแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 กับประเด็นยุทธศาสตร์          
..เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข Click

 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
   กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข Click


- สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 กระทรวงสาธารณสุข     Cli ck

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 จำแนกรายกรม


 

 

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Click
- กรมการแพทย์ Click
- กรมควบคุมโรค Click
- การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Click
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Click
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Click
- กรมสุขภาพจิต Click
- กรมอนามัย
Click
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Click
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Click
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพ Click
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ Click
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )     Click
- องค์การเภสัชกรรม
Click

 

 

มีข้อสงสัยติดต่อที่ กลุ่มพัฒนานโยบายฯ โทร.0-2590-1383